මුල් පිටුව

හැඳින්වීම

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරයෙහි නවමු පර්යේෂණ ප්‍රතිඵලයක් වන 'සුබස භාෂා පරිවර්තකය' ප්‍රථම සිංහල-දෙමළ භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංගයයි. මෙම මෘදුකාංගය නිපදවීමේ මූලික බලාපොරොත්තුව වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සහ සිංහල භාෂා අතර පවතින දුරස්ථ බව නැති කිරීමයි. මෙම මෘදුකාංගය මගින් ඉතා පහසුවෙන් දෙමළ ලේඛන සිංහල බසට පරිවර්තනය කර ගත හැකි වෙයි. අදාළ පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් සිදු වෙමින් පවතින බැවින් මෙම මෘදුකාංගයේ වැඩි දියුණු කළ නව සංස්කරණයක් ඉදිරියේ දී බලාපොරොත්තු වන්න. මීට අමතරව සිංහල ලේඛන දෙමළ බසට පරිවර්තනය කිරීමේ පහසුකමද ඉදිරියේදී ඔබට ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.