මුල් පිටුව

කණ්ඩායම:

   රන්දිල් පුෂ්පානන්ද, නාමල් උඩලමත්ත, සුමිත්‍රා කණපති, දිල්හානි සමරනායක, උපදෙස්: ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ
   සහ මහාචාර්ය මහේසන් නිරංජන් (University of Southampton)

පර්යේෂණ පත්‍රිකා:

  1. Randil Pushpananda, Ruvan Weerasinghe, Mahesan Niranjan (2015). Statistical Machine Translation from and into Morphologically Rich and Low Resourced Languages. 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics. Egypt. 14-20 April 2015.

  2. Randil Pushpananda, Ruvan Weerasinghe, Mahesan Niranjan (2014). Sinhala-Tamil Machine Translation: Towards better Translation Quality. Australasian Language Technology Workshop 2014. Australia, 26-28 November 2014.

  3. Randil Pushpananda, Ruvan Weerasinghe, Mahesan Niranjan (2013). Towards Sinhala Tamil Machine Translation. International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions. Colombo, Sri Lanka, 12-15 December 2013.

ස්තුතිය:

මෙම පර්යේෂණය සඳහා මූල්‍යමය දායකත්වය වෙනුවෙන් ජාතික පර්යේෂණ සභාව (NRC-Sri Lanka), ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය (ICTA - Sri Lanka) සහ LK Domain Registry යන ආයතනවලට සිංහල - දෙමළ සමාන්තර වාග්සංහිතාව සම්පාදනය කිරීම සඳහා භාෂා පරිවර්තන සහාය වෙනුවෙන් T. A. වික්‍රමරාජා මහතා ඇතුළු පරිවර්තන කණ්ඩායමට ද අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනැමේ.