මුල් පිටුව

   භාවිතයට උපදෙස්

  1. මෙය දත්ත පදනම් කර ක්‍රියාත්මක වන මෘදුකාංගයකි. නිර්මාණකරුවන් මෙමගින් යෝජනාකරන වචනවල නිවැරදිතාවය පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් නොදරයි.
  2. ඔබ පරිවර්තනය බලාපොරොත්තු වන පෙළ සිංහල යුනිකෝඩ් ක්‍රමයට යතුරු ලියනය කර තිබිය යුතුය.
  3. සුබස මගින් යම් යම් වචන සඳහා වැරදි යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ නම් එහි නිවැරදි ආකාරය අප වෙත යොමු කරන්න (ltrl@ucsc.cmb.ac.lk). මෙමගින් ඔබට මෙම සේවාවේ නිවැරදිභාවය තව තවත් වැඩි කිරීමට දායක වීමට හැකිය.