මුල් පිටුව

         දෙමළ පෙළ

(වරකට උපරිම වචන සංඛ්‍යාව: 100)

Submit

         සිංහල පරිවර්තනය